INTRATI IN CONT | CREATI UN CONT NOU
    Sunt...
Citeste acum revista

Oncolog-Hematolog.ro Nr.16 (3/2011)

Rating : (0/5)

Specializare : Oncologie, Hematologie
Editura : VERSA PULS MEDIA

Title: Dermato-oncologia, o perspectivă interdisciplinară

Author: Prof. Dr. Rodica Cosgarea

Afiliation: UMF Cluj-Napoca

Introduction: O mare parte din patologia dermatologică este constituită din leziuni tumorale cutanate sau din leziuni precanceroase. Vorbim de o patologie în continuă creștere ca incidență, ca prevalență. Nu există persoană care să nu aibă pe tegument cel puţin o leziune tumorală, benignă sau malignă. Această patologie ar constitui „segmentul” dermato-oncologic.


 

Title: Curaj și perseverență

Author: Dr. Maximilian Constantinescu

Introduction: Ca români, avem cu ce ne mândri, chiar în timpuri aspre. În primul rând, cu o şcoală medicală cu tradiţie deosebită. În al doilea rând, cu reprezentanţi ai acestei şcoli care nu au uitat Jurământul lui Hipocrate şi îşi cinstesc mentorii şi colegii. Şi nu numai. Care şi-au însuşit profunzimea şi dorinţa de perfecţiune a acestora, precum prof. dr. Anca-Ligia Grosu, reputat specialist neurooncolog, care conduce una dintre catedrele importante ale prestigioasei Facultăţi de Medicină din Freiburg (ce a dat atâtea valori mondiale în medicină, laureaţi ai premiului Nobel pentru Medicină, precum Harald zur Hausen).


 

Title: Nano-medicamentele, o soluție pentru dermato-oncologie

Authors: Roxana Mustaţă1, Nelly Cherciu2, Adriana Diaconeasa3, Nicolae Fotin4

Afiliation: 1. medic specialist radioterapie; 2. medic primar oncologie medicală; 3. medic primar dermato-venerologie; 4. medic specialist epidemiologie

Rezumat: Cancerele cutante, şi în special melanomul cutanat, au înregistrat o creştere constantă a incidenţei, cu o rată constantă de 3-8% în fiecare an. În unele zone ale lumii (SUA, Australia, Noua Zeelandă) se situează în primele 3 locuri ca frecvenţă. Dacă pentru cancerele cutanate non-melanom (NMSC) intervenţia chirurgicală asociată uneori cu tratamentul radioterapic generează o supravieţuire globală bună, în cazul melanomului rezultatele terapeutice nu sunt atât de bune: supravieţuirea la 20 de ani scade de la 50-85% în stadiile localizate la doar 8% la pacienţii cu stadii metastatice. Chimioterapia bazată pe dacarbazină, temozolomidă, carmustină, cisplatin în diverse regimuri de combinaţii nu a reuşit să crească semnificativ supravieţuirea pacienţilor cu melanom metastatic. Pentru prima oară s-a obţinut în 2011, creşterea semnificativă a supravieţuirii cu terapii moleculare, dar acestea sunt de cele mai multe ori prohibitive ca preţ şi indicate în stadiile foarte avansate de boală. Pentru stadiile cu extensie limitată administrarea polichimioterapiei sistemice rămâne relativ limitată datorită toxicităţii crescute. Prin urmare, posibilitatea administrării de chimioterapice la doze tumoricide, dar fără efectele secundare importante rămâne un deziderat pentru acest tip de tumori cutanate. Nanotehnologia aplicată în dermato-oncologie deschide o perspectivă nouă asupra posibilităţilor de utilizare a unor chimioterapice antineoplazice în condiţiile păstrării unei tolerabilităţi bune a tratamentului. Scopul acestui articol este de a trece în revistă posibilele aplicaţii ale nanomedicamentelor în dermato-oncologie şi în special la pacienţii cu melanom.

Cuvinte-cheie: dermato-oncologie, nanotehnnologie

Abstract: Skin cancers, particularly melanoma, have an increased incidence, with a constant rate of 3-8% per year. In some regions of the world (USA, Australia, New Zealand) this type of cancer is on top three as frecquency. If non-melanoma skin cancers (NMSC) surgery associated with radiotherapy treatment sometimes produces a better overall survival, in the case of melanoma therapeutic results are not so good: survival to 20 years decreased from 50-85% in localized stages to 8% in patients with metastasis. Dacarbazine-based chemotherapy, temozolomide, carmustine, cisplatin in various combinations regimens failed to significantly increase survival in patients with metastatic melanoma. For the first time, in 2011 it was obtained a significant increase in survival with molecular therapies , but they are often at prohibitive price and they are indicated in very advanced disease stages. For disease with limited extension, sistemic polichimiotherapy remains relatively limited due to its increased toxicity. Therefore, the efficacy of chemotherapy doses without side effects remains a major goal for this type of skin tumors. Nanotechnology applied in dermato-oncology open new perspectives on the possibilities of the use of anticancer chemotherapy while maintaining a good tolerability of treatment. The purpose of this article is to review the possible applications in dermatology, oncology and nanomedicine especially in patients with melanoma.

Keywords: dermatooncology, nanotechnology


 

Title: Managementul cancerelor cutanate la pacienții cu transplant de organe

Authors: Adriana Diaconeasa1, Roxana Mustaţă2, Daniel Boda3, Caius Solovan4

Afiliation: 1. Dermatologie, SCUC “Gr. Alexandrescu” București; 2. Oncologie-Radioterapie, HIFU Terramed București; 3. Dermatologie, UMF “Carol Davila” București; 4. Dermatologie, UMF “Victor Babeș” Timișoara

Rezumat: Progresele făcute în medicina de transplant în ultimele decenii au condus pe de o parte la creşterea supravieţuirii pacienţilor cu disfuncţii critice de organ, dar prin aceasta au deschis şi o serie de noi provocări în patologiile asociate recipienţilor de transplant. Una din cele mai prevalente aspecte în acest sens este creşterea incidenţei şi prevalenţei cancerelor cutanate, atât a formelor non-melanomatoase, cât şi a melanoamelor. Creşterea numărului de recipienţi de transplant, precum şi prelungirea supravieţuirii acestora a permis cercetarea extinsă a riscului de apariţie a unor cancere cutanate, dar şi evaluarea particularităţilor de patogenie, prevenţie şi depistare precoce a acestora. Prelungirea supravieţuirii a impus cercetarea şi conturarea unor metode de management terapeutic adaptat acestei categorii de pacienţi, care să ia în considerație caracterul special al acestora. Articolul de faţă îşi propune să treacă în revistă, într-o manieră concisă şi structurată mijloacele terapeutice pentru cancerele cutanate la pacienţii cu transplant de organe.

Cuvinte-cheie: transplant, cancere cutanate

Abstract: The progresses made in the last decades in transplant medicine have succeeded to prolong the survival of patients with critical organ failure but in the same time have opened new challenges regarding the associated pathologies of the recipients of organ transplants. One of the most prevalent aspect in this regard is the increasing incidence and prevalence of cutaneous cancer - both melanoma and non-melanoma skin cancers. The important number of transplant recipients and the prolongation of their survival permitted the extensive research of the risk for developing skin cancers and also the particularities in pathogenesis, prevention and early diagnosis of this kind of malignancies. The increased survival of these patients imposed the research and the realisation of an adapted therapeutic management, which take into consideration the special features of this category of patients. The present work paper has as objective to review in and organized and concise manor the therapeutic means for the skin cancers of the patients with organ transplant.

Keywords: transplant, skin cancers


 

Title: Surse de stres profesional la personalul din serviciile de onco-pediatrie

Authors: Emilia Mihuţ1, Daniela Moşoiu2

Afiliation: 1. Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca; 2. Hospice Casa Speranţei Braşov

Rezumat: Stresul a fost şi rămâne unul din cele mai disputate concepte din istoria ştiinţei. Sociologii sugerează că stresul este cauzat de caracteristicile mediului în care trăim, iar psihologii argumentează că stresul rezultă din perceperea unei stări de autoineficienţă(1). Fiecare profesiune implică un anumit grad de stres. Termenul de sindrom burnout (sindrom de epuizare cronică) a fost introdus în literatura de specialitate tocmai pentru a descrie un proces psihologic relaţionat cu stresul profesional, dar care are anumite particularităţi suplimentare. Un număr tot mai mare de studii arată că solicitarea emoţională a personalului medical care lucrează în serviciile de oncologie pentru adulţi este mare, acesta fiind expus riscului de apariţie a sindromului de burnout sau a unor tulburări psihiatrice(3,4).Numărul copiilor care mor de cancer este incomparabil mai mic decât cel al adulţilor, dar implicarea emoţională în asistarea sfârşitului vieţii unui copil este deosebit de mare. Personalul din serviciile de oncopediatrie ce a lucrat anterior în unităţi de îngrijire paliativă pentru adulţi consideră că îngrijirea copiilor este asociată cu un grad mai mare de solicitare(8). Aceste constatări sunt importante pentru înţelegerea factorilor ce cresc riscul sau protejează împotriva morbidităţii psihiatrice şi sindromului de burnout în rândul personalului din serviciile de oncopediatrie. Criteriile de includere pentru această lucrare au fost articole ce reprezintă studii primare cantitative, calitative sau care combină metodele calitative cu cele cantitative. Populaţia studiată a fost reprezentată de toate categoriile profesionale care lucrează cu pacienţi cu cancer în secţii de oncopediatrie şi centre hospice pentru copii, iar scopul a fost acela de a identifica nivelul de stres/burnout şi cauzele care pot contribui la apariţia acestora.

Cuvinte-cheie: sindrom burnout, oncopediatrie

Abstract: Stress has been one of the most disputed concepts in the history of science. Sociologists suggest that stress is due to the characteristics of our environment and psychologists argue that stress results from the imposition of a state of self-ineficiency(1). Every profession involves a certain amount of stress. The term burnout syndrome (chronic fatigue syndrome) was just introduced in the literature to describe a psychological process related to occupational stress but has some additional features. A growing number of studies show that emotional solicitation of the medical staff working in adult oncology services is high, these proffesionals beeing exposed to risk of burnout syndrome or some psychiatric disorders(3,4). The number of children who die from cancer is much lower than that of adults, but emotional involvement in the end stage of the cancer of a child is particularly high. Chils cancer ‘s service personnel who previously worked in palliative care units for adults believes that childcare is associated with a greater degree of application(8). These findings are important for understanding the factors that increase risk or protect against psychiatric morbidity and burnout syndrome among service personnel in child cancer. Inclusion criteria for this work were the primary study articles are quantitative, qualitative or quantitative combined with qualitative methods. The study population was represented by all professional groups working with cancer patients in hospice wards in oncopaediatrics and centers for children and the aim was to identify the level of stress/ burnout and causes that can contribute to their occurrence.

Keywords: burnout syndrome, oncopaediatrics


 

Title: Paraneoplastic neurological syndromes

Authors: Wolfgang Grisold, Bernadette Calabek

Afiliation: Department of Neurology, KFJ Hospital of the city of Vienna LBI Neurooncology Austria

Abstract: Paraneoplastic neurological syndromes are rare. In 70% of the cases they present before the detection of cancer, or lead to it’s detection. In regard to neurological symptoms and signs they need to be included in the differential diagnosis among several other cancer related complications. In 2010 the Euro PNS published a large series of patients with paraneoplastic syndromes, which had been collected in 11 European centers (Giometto 2010). This publication was based on a database, which contained neurological signs and symptoms, tumours, antibodies, course of the disease and for the first allowed to see PNS in a large survey. The classification of PNS is a permanently changing issue, for the EUROPNS study the published criteria by Graus et al (2004) were used. In the past years in addition to the well characterized onconeuronal abs, also surface abs have been described, which seem to have a different spectrum in particular to response to therapy. The rationale for search for tumours in a patient with PNS has been described in a consensus paper of the EFNS (Titulaer et al, 2010). Therapy of the PNS is still a demanding situation, in particular in onconeuronal abs, where in most cases, like PCD, or SSN patients seem to remain in a chronic plateau phase. However the surface abs against several antigens as VGKC, NMDA, seem to be more responsive to therapy. Tumour treatment seems beneficial.

Keywords: paraneoplastic neurological syndromes, onconeural abs, classification, therapy


 

Title: Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul tumorilor retroperitoneale primitive

Authors: Sorin Păun1, Adrian Neştianu2, Roxana Gănescu3, Ionuţ Negoi1, Vlad Constantin1

Afiliation: 1. Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti; 2. Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova; 3. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti

Rezumat: Articolul de faţă prezintă date medicale moderne despre diagnosticul şi tratamentul tumorilor retroperitoneale primitive (TRP), entitate patologică definită ca având origine primară din structurile ţesutului conjunctiv dezvoltat în spaţiul retroperitoneal. Comentariile privind clasificarea histopatologică a acestor tumori pornesc atât de la pleomorfismul extra- şi intratumoral recunoscut al acestor tumori, cât şi de la impactul cercetărilor moderne (genetice, imunohistochimice) utilizate în studiul acestora. Particularităţile diagnosticului preoperator al TRP rezidă în simptomatologia lor nespecifică, în care tumora palpabilă transabdominal reprezintă un stadiu avansat al acestei afecţiuni. Tratamentul acestor tumori este unul complex, al cărui pilon îl reprezintă actul chirurgical aflat în dreptul operatorului experimentat, iar chirurgia minim invazivă are doar un rol limitat, de început, în acest spaţiu terapeutic.

Cuvinte-cheie: tumori retroperitoneale primitive, clasificare, diagnostic, chirurgie minim invazivă

Abstract: This study is presenting modern medical data regarding diagnosis and treatment of Primary Retroperitoneal Tumors (PRT), defined like tumors originating from conjunctive tissue structures lying on retroperitoneal space. Commentaries regarding pathology classification of the PRT are given by well-known extra- and intra- tumor variety of such masses as well as the impact of the modern researches (genetics, imunohistochemistry) over these tumors. Preoperative diagnosis particularities of the PRT are emphasized by their non-specific symptomatology, when the transabdominal palpable mass is a sign for advanced disease. These tumors need a complex treatment and surgery is the prior therapy. This surgery should be performed by a well-experienced surgeon. At this moment, minimally invasive surgery is just on beginning and has a lot of limitations for PRT.

Keywords: primary retroperitoneal tumors, classification, diagnosis, minimally invasive surgery


 

Title: Actualităţi etiopatogenice, epidemiologice şi genetice în adenopatiile cervicale neoplazice aparent primitive şi secundare

Authors: Ramona Denise Mălin, Simona Tudorică Micu

Afiliation: Spitalul de Neurologie Craiova, UMF Craiova

Rezumat: Obiective. Ne propunem să evidenţiem noutăţile etiopatogenice, epidemiologice şi genetice în adenopatiile cervicale neoplazice aparent primitive şi secundare. Material şi metodă. Am luat în discuţie toate cauzele epidemiologice şi etiopatogenice incriminate în generarea adenopatiilor primitive şi secundare neoplaziilor. Pentru aceasta am evaluat locoregional toate staţiile ganglionare din sfera ORL şi cauzele generatoare acestor adenopatii, structurând o prevalenţă a acestora. În acest context am luat în evaluare complexă originile infecţioase, genetice, tumorale locoregionale şi la distanţă ale acestor adenopatii care trebuie evaluate biologic, histopatologic şi imagistic, în mod separat şi în contextul apariţiei acestora. Concluzii. Am constatat că etiopatogenic factorii de macro- şi microclimat, diatezele exudativă şi limfatică, infecţiile de vecinătate, obstrucţiile nazale cronice şi neoplaziile ORL sunt generatoare de adenopatii cervicale.

Cuvinte-cheie: adenopatii cervicale neoplazice, profil biologic, histologie

Abstract: Objectives. The main purpose of this study is to highlight the results of the most recent etiopathogenic, epidemiological and genetic researches done on apparently primitive and secondary neoplastic cervical adenopathies. Materials and methods. We have analysed all epidemiological and etiopathogenic causes considered responsible for the apparition of primitive and secondary adenopathies to malignancies. To achieve this, we have evaluated locoregionally all the ganglionic stations from the ENT sphere and the causes that generate these adenopathies, structuring their prevalence. In this context, we have deeply evaluated the infectious, genetic, tumoral, locoregional and remote origins of these adenopathies that must be biologically, histologically and imagistically evaluated, separately and in the context of their occurrence. Conclusions. We have discovered that from an etiopathogenic perspective, the factors of macro and microclimate, the exudative and lymphatic diathesis, neighbourhood infections, chronic nasal obstructions and ENT neoplasia generate cervical adenopathies.

Keywords: neoplastic cervical adenopathies, biological profile, histology


 

Title: Dispneea în îngrijiri paliative

Author: Stan Corina

Afiliation: medic primar medicina de familie, București

Rezumat: Premise. Dispneea este un simptom obişnuit la pacienţii cu boli în stadii avansate, un factor important şi frecvent cauzator de distres la pacienţii aflaţi în îngrijiri paliative, implicând o experienţă complexă somatică şi psihică cu posibile efecte imprevizibile asupra pacienţilor. Obiectiv. Iden tificarea sistematică în literatură a tratamentului eficient şi raţional al dispneei pe baza nivelelor de evidenţă, delimitarea unor recomandări standardizate de bună practică în scopul creşterii calităţii îngrijilor medi cale, în conformitate cu principiile medicinei bazate pe dovezi. Metodă. Revizie de literatură scrisă şi electronică în bazele de date accesibile. Rezultate. Există relativ puţine studii, dintre acestea o mare parte au o valoare limitată prin structura inadecvată. Concluzii. Tratamentul cel mai eficient este cel etiologic, există dovezi de evidenţă pentru intervențiile simptomatice: opioide în administrare orală sau parenterală, oxigen la hipoxici şi intervenţii non-farmacologice; nu există dovezi solide pentru opioide în administrare inhalatorie, benzodiazepine şi oxigen la pacienţii non-hipoxici.

Cuvinte-cheie: dispnee, îngrijiri paliative, tratament, calitatea vieţii

Abstract: Background. Dyspnea is a common symptom in people with advanced diseases, very important and frequent dystressing symptom in patients in palliative care, a complex experience of the body and the mind with a possibly unforeseeable effects for patients. Objective. To systematically identify in the literature quality measures using their rank of evidence, to delimit a standardised, rational approach to treatment of breathlessness, make the recommendations for practice to improve patients outcomes in the light of evidence base medicine. Method. Literature review, electronic search in accessible data-bases. Results. There are relatively few studies, and many studies are limited by theirs inappropriate design. Conclusions. The most effective intervention for breathlesssness is etiologic treatment, there are evidences for symptomatic treatment: oral and parenteral opioids, oxygen for hypoxic patients and non-pharmacological techniques. There is no solid evidence to support the use of nebulised opioids, benzodiazepines and oxygen in nonhypoxic patients.

Keywords: dyspnea, breathlessness, palliative care, treatment, quality of life